Latein Deutsch - repercutere

Wörterbuch

repercutere, repercutio, repercussi, repercussum

 

Informationen
Infinitiv:repercutere
Praesens:repercutio
Perfekt:repercussi
PPP:repercussum
Bedeutungen:zurückstoßen, zurückschlagen
Synonyme - Wörter mit ähnlichen Bedeutungen
 
Bedeutung hinzufügen
Druckansicht
Wort melden
 
 
Kurzvokalische I-Konjugation
Präsens Indikativ AktivPräsens Konjunktiv Aktiv
SingularPlural
1. Personrepercutiorepercutimus
2. Personrepercutisrepercutitis
3. Personrepercutitrepercutiunt
SingularPlural
1. Personrepercutiamrepercutiamus
2. Personrepercutiasrepercutiatis
3. Personrepercutiatrepercutiant
Präsens Indikativ PassivPräsens Konjunktiv Passiv
SingularPlural
1. Personrepercutiorrepercutimur
2. Personrepercuterisrepercutimini
3. Personrepercutiturrepercutiuntur
SingularPlural
1. Personrepercutiarrepercutiamur
2. Personrepercutiarisrepercutiamini
3. Personrepercutiaturrepercutiantur
Imperfekt Indikativ AktivImperfekt Konjunktiv Aktiv
SingularPlural
1. Personrepercutiebamrepercutiebamus
2. Personrepercutiebasrepercutiebatis
3. Personrepercutiebatrepercutiebant
SingularPlural
1. Personrepercuteremrepercuteremus
2. Personrepercuteresrepercuteretis
3. Personrepercuteretrepercuterent
Imperfekt Indikativ PassivImperfekt Konjunktiv Passiv
SingularPlural
1. Personrepercutiebarrepercutiebamur
2. Personrepercutiebarisrepercutiebamini
3. Personrepercutiebaturrepercutiebantur
SingularPlural
1. Personrepercutererrepercuteremur
2. Personrepercutererisrepercuteremini
3. Personrepercutereturrepercuterentur
Perfekt Indikativ AktivPerfekt Konjunktiv Aktiv
SingularPlural
1. Personrepercussirepercussimus
2. Personrepercussistirepercussistis
3. Personrepercussitrepercusserunt
SingularPlural
1. Personrepercusserimrepercusserimus
2. Personrepercusserisrepercusseritis
3. Personrepercusseritrepercusserint
Perfekt Indikativ PassivPerfekt Konjunktiv Passiv
SingularPlural
1. Personrepercustus sumrepercusti sumus
2. Personrepercustus esrepercusti estis
3. Personrepercustus estrepercusti sunt
SingularPlural
1. Personrepercustus simrepercusti simus
2. Personrepercustus sisrepercusti sitis
3. Personrepercustus sitrepercustus sint
Plusquamperfekt Indikativ AktivPlusquamperfekt Konjunktiv Aktiv
SingularPlural
1. Personrepercusseramrepercusseramus
2. Personrepercusserasrepercusseratis
3. Personrepercusseratrepercusserant
SingularPlural
1. Personrepercussissemrepercussissemus
2. Personrepercussissesrepercussissetis
3. Personrepercussissetrepercussissent
Plusquamperfekt Indikativ PassivPlusquamperfekt Konjunktiv Passiv
SingularPlural
1. Personrepercustus eramrepercusti eramus
2. Personrepercustus erasrepercusti eratis
3. Personrepercustus eratrepercusti erant
SingularPlural
1. Personrepercustus essemrepercusti essemus
2. Personrepercustus essesrepercusti essetis
3. Personrepercustus essetrepercusti essent
Futur Indikativ AktivFutur Indikativ Passiv
SingularPlural
1. Personrepercutiamrepercutiemus
2. Personrepercutiesrepercutietis
3. Personrepercutietrepercutient
SingularPlural
1. Personrepercutiarrepercutiemur
2. Personrepercutierisrepercutiemini
3. Personrepercutieturrepercutientur
FuturII Indikativ AktivFuturII Indikativ Passiv
SingularPlural
1. Personrepercusserorepercusserimus
2. Personrepercusserisrepercusseritis
3. Personrepercusseritrepercusserint
SingularPlural
1. Personrepercustus erorepercusti erimus
2. Personrepercustus erisrepercusti eritis
3. Personrepercustus eritrepercusti erunt