Latein Deutsch - hyalus

Wörterbuch

hyalus, hyali, Maskulin

 

Informationen
Nominativ:hyalus
Genitiv:hyali
Geschlecht:Maskulin
Deklination:O-Deklination
Bedeutungen:Glas, Trinkglas
Synonyme - Wörter mit ähnlichen Bedeutungen
 
Bedeutung hinzufügen
Druckansicht
Wort melden
 
 
O-Deklination
 NominativGenitivDativAkkusativVokativAblativ
Singularhyalushyalihyalohyalumhyalushyalo
Pluralhyalihyalorumhyalishyaloshyalihyalis